Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.1.2019
Data publikacji 2019-01-15
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-04
Termin składania dokumentów 2019-02-12
Opis

 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2019 r.

Sygnatura konkursu

PO V WO 1111.1.2019

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku
 o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

 

Ilość etatów – 1

Miejsca pracy – okręg Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku administratora systemu informatycznego:

 

 1. Administrowanie siecią komputerową w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
  i jednostkach jej podległych.
 2. Diagnozowanie i konserwacja sprzętu komputerowego.
 3. Serwisowanie sprzętu i rozwiązywanie bieżących problemów sprzętowych.
 4. Szkolenie pracowników w zakresie informatycznym.

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.).

 

Wymagania niezbędne:

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki,

l  minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin,

l  umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

l  sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym

 • znajomość:

- aplikacji Windows  Serwer 2012, 2016,

- zasad działania sieci WAN i LAN

- serwerów pocztowych Exchange 2016

- pakietu MS Office

- protokołów TCP/IP dla sieci lokalnych

- konfiguracji urządzeń aktywnych

- zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznych

- języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji
  technicznej

Wymagania dodatkowe:

§   zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego

§   kreatywność, komunikatywność

§   odporność na stres

§   umiejętność planowania i organizacji pracy

§   dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość

§   wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

§   umiejętność pracy w zespole

§   znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania Prokuratury

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

1)      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),

2)      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7)      oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 29 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)      etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy informatycznej (sprawdzian trwa 30 min.),

3)      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.

 

ADMIONISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.

2.      Inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Dziewulski, e-mail: iod@warszawa.po.gov.pl.

3.      Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2)      Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)      Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

4)      Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)      Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie

 

                                                 Prokurator Okręgowy

                                                            w Warszawie

 

                                                       Paweł Blachowski           

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zgoda - rekrutacja 2019-01-15
2 Oświadczenia 2019-01-15
3 Oświadczenie kaluzula nabór 2019-01-15
Wyniki rekrutacji

Warszawa, dnia 01 marca 2019 r.

 

Prokuratura Okręgowa

      w Warszawie

 PO V WO 1111.1.2019

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego informuję, iż do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.

 

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego nastąpi w terminie późniejszym.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 

Robert Janicki

Menu boczne