Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1112. 1.2019
Data publikacji 2019-01-15
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-15
Termin składania dokumentów 2019-01-29
Opis

Warszawa, dnia 15 stycznia 2019 r.

Sygnatura ogłoszenia

PO V WO 1112. 1.2019

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje, o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

Ilość etatów: – 2,0

Stanowisko: sekretarka/sekretarz ( z grupy innych pracowników prokuratury)

 

Miejsce pracy – Warszawa

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarka/sekretarz  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm..) – 2250,- zł - brutto

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy:

 

l  rejestracja wpływającej i wysyłanej korespondencji,

l  przekazywanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne,

l  sporządzanie projektów pism i przepisywanie rękopisów w edytorze tekstów,

l  sporządzanie kserokopii dokumentów,

l  sporządzenie kart przeglądowych i numerowanie akt spraw,

l  pomoc przy porządkowaniu materiałów archiwalnych,

l  ekspediowanie korespondencji,

l  wykonywanie innych pomocniczych czynności biurowych wynikających z prac sekretariatu,

l  wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych służbowych.

 

Wymagania konieczne:

 

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie średnie,

l  umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),

 

Wymagania pożądane:

 

l  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

l  komunikatywność,

l  umiejętność pracy w zespole,

l  wysoka kultura osobista,

l  umiejętność organizacji pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1)      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia),

2)      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7)      oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 stycznia 2019 roku bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

 

            Prokuratura Okręgowa w Warszawie

            00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru polegającego na praktycznym sprawdzianie umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Inne informacje:

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.
 • Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

 

 

INFORMACJA ADMIONISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.

2.      Inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Dziewulski, e-mail: iod@warszawa.po.gov.pl.

3.      Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2)      Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)      Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

4)      Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)      Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie

 

                                                

                                                Prokurator Okręgowy

                                                            w Warszawie

 

                                                       Paweł Blachowski           

 

 

 

                                                                     

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zgoda - rekrutacja 2019-01-15
2 Oświadczenia 2019-01-15
3 Oświadczenie kaluzula nabór 2019-01-15
Wyniki rekrutacji

 

Prokuratura Okręgowa                                    Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r.

        w Warszawie

 

PO V WO 1112.1.2019

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

Informuję, iż nie dokonano wyboru kandydatów na stanowisko sekretarka/sekretarz ( 2 etaty) w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie z uwagi na niestawiennictwo kandydatów.

 

 

 

                                                                Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego

 

                                                                    Małgorzata Bojanowska-Grabiec

               

Menu boczne