Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.4.2019
Data publikacji 2019-01-30
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-04
Termin składania dokumentów 2019-02-15
Opis

Warszawa, dnia 30 stycznia 2019 r.

Prokuratura Okręgowa

      w Warszawie

 

Sygnatura konkursu

PO V WO 1111. 4 .2019                            

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

 

Ilość etatów – 2/5 etatu

Miejsca pracy – Prokuratura Okręgowa w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

 1. Kontrola realizowania procedur bezpiecznej eksploatacji systemu (PBE) ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa (SWB).
 2. Współpraca z administratorem systemu w zakresie bezpieczeństwa SWB i PBE.
 3. Nadzór nad poprawnością realizacji zadań wykonywanych przez administratora systemu,
 4. Udział w procesie zarządzania ryzykiem (analiza zagrożeń, szacowanie ryzyka).
 5. Monitorowanie zmian (np. w funkcjonowaniu mechanizmów zabezpieczeń, aktualizacji oprogramowania itp.) oraz okresowe przeglądanie i dokumentowanie logów systemowych.
 6. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 7. Reagowanie na zaistniałe zdarzenia (incydenty) oraz wyjaśnianie ich przyczyn.
 8. Informowanie Pełnomocnika ochrony o wszelkich zdarzeniach związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem teleinformatycznym.
 9. Uczestnictwo w opracowywaniu programów organizacyjno-użytkowych, projektów koncepcyjnych i technicznych planowanych do budowy systemów teleinformatycznych.
 10. Zapewnienie dostosowania właściwych środków bezpieczeństwa fizycznego i ochrony elektromagnetycznej.

 

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.).

 

Wymagania niezbędne:

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki,

l   minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku ,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,

l  umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

l  sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,

l  aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wydane przez ABW lub SKW,

l  zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie dostępu do informacji niejawnych,

l  zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, teleinformatycznego przeprowadzonego przez ABW lub SKW.

Wymagania dodatkowe:

§   zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego

§   kreatywność, komunikatywność

§   odporność na stres

§   umiejętność planowania i organizacji pracy

§   dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość

§   wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

§   umiejętność pracy w zespole

§   znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania prokuratury

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

1)      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),

2)      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wydane przez ABW lub SKW,

6)      kopia zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie dostępu do informacji niejawnych,

7)      kopia zaświadczenia o odbytym specjalistycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, przeprowadzonego przez ABW lub SKW

8)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

9)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

10)  oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych,

11)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 15 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)      etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy informatycznej (sprawdzian trwa 30 min.),

3)  etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.

                                                             

 

 

ADMIONISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  

1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.

2.      Inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Dziewulski, e-mail: iod@warszawa.po.gov.pl.

3.      Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2)      Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)      Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

4)      Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)      Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie

 

                                                 Prokurator Okręgowy

                                                            w Warszawie

 

                                                       Paweł Blachowski           

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zgoda - rekrutacja 2019-01-31
2 Oświadczenia 2019-01-31
3 Oświadczenie kaluzula nabór 2019-01-31
Wyniki rekrutacji

 Warszawa, dnia 01 marca 2019 r.

 Prokuratura Okręgowa

      w Warszawie

 

PO V WO 1111. 4 .2019 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje, iż do konkursu na stanowisko inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego (2/5 et.) nie zgłosił się żaden kandydat.

 

 

Prokurator Okręgowy

W Warszawie

Paweł Blachowski

Menu boczne