Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.5.2019
Data publikacji 2019-03-05
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-25
Termin składania dokumentów 2019-03-25
Opis
Warszawa, dnia 05 marca 2019 r.
 
PO V WO 1111.5.2019
 
O g ł o s z e n i e
o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej
w Warszawie
 
Prokurator Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 ze zm. tj.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1838). ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
 
Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 5
Miejsca pracy: Warszawa
 
Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratora ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1260).
Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta (art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze):
 
1)            posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
2)            posiadanie nieskazitelnego charakteru,
3)            ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,
4)            ukończone 24 lata,
5)            złożenie oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Wymagania preferowane:
        - ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złożyć zgłoszenie do konkursu w terminie do dnia 25 marca 2019 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) zawierające następujące dokumenty:
1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2)      życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej;
3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.;
4)      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
5)      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
6)      aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.
    
            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.
 
Konkurs składa się z trzech etapów:
1)               wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2)               testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów
i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3)               rozmowy kwalifikacyjnej.
Terminy przeprowadzenia konkursu ustalam na dni:
·        05 kwiecień 2019 roku o godzinie 10.00 – I etap,
·        15 kwiecień 2019 roku o godzinie 10.00 – II etap,
·        25 kwiecień 2019 roku od godziny 10.00 – III etap.
 
       Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.
Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, podejmujący po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudnieni. Staż trwa 6 miesięcy. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
           Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko prokuratora. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838).
            Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyny.
 
 
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.
2.      Inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Dziewulski, e-mail: iod@warszawa.po.gov.pl.
3.      Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.
5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1)      Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2)      Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3)      Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
4)      Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5)      Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie
 
Prokurator Okręgowy
w Warszawie 
 
Paweł Blachowski

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zgoda - rekrutacja 2019-03-05
2 Oświadczenie kaluzula nabór 2019-03-05
Wyniki rekrutacji

 Warszawa, dnia  25 kwietnia 2019 r.

PO V WO 1111.5.2019

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

 

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza kandydatów wyłonionych w drodze konkursu do zatrudnienia na 5 wolnych stanowiskach asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie wraz z wynikami:

 

LP

Nazwisko i imię

Ilość pkt.

1.       

Graska Agata

44

2.       

Nowicka Aleksandra

42

3.       

Górski Filip

41

4.       

Kraśniewska Anna

41

5.       

Pyzowski Piotr

40

 

Lista rezerwowej kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie .

 

LP

Nazwisko i imię

Ilość pkt.

1

Michalska Aleksandra

39

2

Uldynowicz Kamil

39

3

Longota Karolina

38

 

Prokurator Okręgowy

w Warszawie

 

Paweł Blachowski

 

Menu boczne