Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.5.2019
Data publikacji 2019-03-05
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-16
Termin składania dokumentów 2019-03-25
Opis
Warszawa, dnia 05 marca 2019 r.
 
PO V WO 1111.5.2019
 
O g ł o s z e n i e
o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej
w Warszawie
 
Prokurator Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 ze zm. tj.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1838). ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
 
Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 5
Miejsca pracy: Warszawa
 
Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratora ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1260).
Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta (art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze):
 
1)            posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
2)            posiadanie nieskazitelnego charakteru,
3)            ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,
4)            ukończone 24 lata,
5)            złożenie oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Wymagania preferowane:
        - ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złożyć zgłoszenie do konkursu w terminie do dnia 25 marca 2019 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) zawierające następujące dokumenty:
1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2)      życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej;
3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.;
4)      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
5)      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
6)      aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.
    
            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.
 
Konkurs składa się z trzech etapów:
1)               wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2)               testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów
i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3)               rozmowy kwalifikacyjnej.
Terminy przeprowadzenia konkursu ustalam na dni:
·        05 kwiecień 2019 roku o godzinie 10.00 – I etap,
·        15 kwiecień 2019 roku o godzinie 10.00 – II etap,
·        25 kwiecień 2019 roku od godziny 10.00 – III etap.
 
       Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.
Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, podejmujący po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudnieni. Staż trwa 6 miesięcy. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
           Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko prokuratora. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838).
            Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyny.
 
 
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.
2.      Inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Dziewulski, e-mail: iod@warszawa.po.gov.pl.
3.      Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.
5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1)      Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2)      Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3)      Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
4)      Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5)      Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie
 
Prokurator Okręgowy
w Warszawie 
 
Paweł Blachowski

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zgoda - rekrutacja 2019-03-05
2 Oświadczenie kaluzula nabór 2019-03-05
Wyniki rekrutacji

 

Prokuratura Okręgowa                                         Warszawa, dnia 16 kwietnia 2019 r.

         w Warszawie

 

PO V WO 1111.5.2019

 

 

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ
O KANDYDATACH DOPUSZCZONYCH DO III ETAPU KONKURSU
NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
W OKRĘGU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE

 

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
2 listopada 2016 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

 

 

Lp Nazwisko i imię

1.      Górski Filip

2.      Graska Agata

3.      Kowalczyk-Orszàgh Karolina

4.      Kraśniewska Anna

5.      Kubok Dawid

6.      Kobus Jessica

7.      Langota Karolina

8.      Michalska Aleksandra

9.      Nowicka Aleksandra

10. Pyzowski Piotr

11. Sowa Justyna

12. Uldynowicz Kamil

13. Zarzycka Karolina

 

 

III etap konkursu tj. rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania
w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia – odbędzie się
w dniu 25 kwietnia 2019 roku siedzibie Prokuratury Okręgowej
w Warszawie, ul. Chocimska 28, w małej sali konferencyjnej nr 205,
II piętro od godz. 10.00

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

            Paweł Szpringer

 

Menu boczne