Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.6.2019
Data publikacji 2019-03-06
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-02
Termin składania dokumentów 2019-03-20
Opis

 Warszawa, dnia 06 marca 2019 r.

Sygnatura konkursu PO V WO 1111.6.2019                  
 
 
Ogłoszenie o konkursie
 
Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.
 
Ilość etatów – 2
Miejsca pracy – okręg Prokuratury Okręgowej w Warszawie
 
Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:
 
 1. Administrowanie siecią komputerową w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i jednostkach jej podległych.
 2. Diagnozowanie i konserwacja sprzętu komputerowego.
 3. Serwisowanie sprzętu i rozwiązywanie bieżących problemów sprzętowych.
 4. Szkolenie pracowników w zakresie informatycznym.
 
Przewidywana wysokość wynagrodzenia – zgodnie zrozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.).
 
Wymagania niezbędne:
pełna zdolność do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia,
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin,
umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym
 • znajomość:
- aplikacji Windows  Serwer 2012, 2016,
- zasad działania sieci WAN i LAN
- pakietu MS Office
- konfiguracji urządzeń aktywnych
- zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznych
- języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji
  technicznej
 
Wymagania dodatkowe:
 • zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego
 • kreatywność, komunikatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania Prokuratury
 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
1)      życiorys i list motywacyjny(ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),
2)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7)      oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych,
8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
 
 
Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl
 
Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 20 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
Informacje dodatkowe:
Konkurs składa się z trzech etapów:
1)      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2)      etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy informatycznej (sprawdzian trwa 30 min.),
3)      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
 
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.
 
 
INFORMACJE ADMIONISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  
1.       Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.
2.       Inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Dziewulski, e-mail: iod@warszawa.po.gov.pl.
3.       Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4.       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.
5.       Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
6.       Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2)     Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3)      Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
4)     Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5)     Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.       Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie
 
Prokurator Okręgowy
w Warszawie
Paweł Blachowski
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zgoda - rekrutacja 2019-03-06
2 Oświadczenia 2019-03-06
3 Oświadczenie kaluzula nabór 2019-03-06
Wyniki rekrutacji

 Warszawa, dnia  29 marca 2019 r.

Prokuratura Okręgowa

      w Warszawie

PO V WO 1111.6.2019

 

KOMUNIKAT

 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego informuję, iż do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego nastąpi w terminie późniejszym.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 Robert Janicki

Menu boczne