Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111. 7 .2019
Data publikacji 2019-03-15
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-17
Termin składania dokumentów 2019-03-29
Opis

 Warszawa, dnia 15 marca 2019 r.

Prokuratura Okręgowa

      w Warszawie

 

Sygnatura konkursu

PO V WO 1111. 7 .2019                            

 

Konkurs na stanowisko referenta w Kancelarii Tajnej Wydziału VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku
 o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Kancelarii Tajnej Wydziału VIII do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej
w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

 

Ilość etatów – 1 etat

Miejsca pracy – Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział VIII do Spraw Wojskowych

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 

 1. Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne.
 2. Prowadzenie Rejestru Dzienników Ewidencji i Teczek dla Kancelarii Tajnej, w celu zapewnienia bieżącego nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem i rozliczeniem urządzeń ewidencyjnych służących do rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne.
 3. Prowadzenie rejestru wniosków, zarządzeń, zgód i postanowień dotyczących kontroli operacyjnych prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową.
 4. Zakładanie teczek tematycznych – zgodnie z JRWA.
 5. Przyjmowanie, doręczanie przesyłek (w tym ich pakowanie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych) zawierających informacje niejawne osobiście do Kancelarii Tajnych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy oraz odbieranie przesyłek niejawnych.
 6. Potwierdzanie za zgodność (upoważnienie w imieniu Prokuratora Okręgowego) kopii, odpisów, wypisów wykonywanych z dokumentów niejawnych – upoważnienie formalne.
 7. Dokonywanie corocznej kontroli dokumentów niejawnych, w celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych.
 8. Prowadzenie nadzoru nad aktami w czytelni podczas zapoznania się osób z dokumentami niejawnymi.
 9. Odnotowywanie na dokumentach niejawnych oraz w ewidencjach Kancelarii Tajnej zamiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia i skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych, w celu realizacji decyzji uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Opracowywanie okresowych analiz statystycznych.
 11. Archiwizowanie materiałów niejawnych spraw ostatecznie zakończonych, w tym sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.).

 

Wymagania niezbędne:

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

l  posiadanie obywatelstwa polskiego,

l  wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny/wyższe

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy ( praca przy komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy),

l  minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

l  znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych,

l  znajomość ustawy o Żandarmerii Wojskowej,

l  umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

l  aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wydane przez ABW lub SKW,

l  zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie dostępu do informacji niejawnych,

l  umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

l  znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym /znajomość MS Office/.

 

 

Wymagania dodatkowe:

§   zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego

§   kreatywność, komunikatywność

§   odporność na stres

§   umiejętność planowania i organizacji pracy

§   dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość

§   wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

§   umiejętność pracy w zespole

§   znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania prokuratury

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

1)      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),

2)      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wydane przez ABW lub SKW,

6)      kopia zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie dostępu do informacji niejawnych,

7)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

8)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

9)      oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych,

10)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 29 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)      etapu drugiego – sprawdzianu umiejętności w formie testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o żandarmerii wojskowej (test trwa 30 min.),

3)      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.

                                                             

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 577 ) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku. Na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 w/w ustawy).

 

 

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  

1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.

2.      Inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Dziewulski, e-mail: iod@warszawa.po.gov.pl.

3.      Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2)      Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)      Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

4)      Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)      Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie

 

Prokurator Okręgowy

w Warszawie

 

Paweł Blachowski

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zgoda - rekrutacja 2019-03-15
2 Oświadczenie kaluzula nabór 2019-03-15
3 Oświadczenia 2019-03-15
Wyniki rekrutacji

  Warszawa, dnia 16 kwietnia 2019 r.

 PO V WO 1111.7.2019

 

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ O WYNIKACH  KONKURSU NA STANOWISKO REFERENTA W KANCELARII TAJNEJ WYDZIAŁU VIII DO SPRAW WOJSKOWYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Kancelarii Tajnej Wydziału VIII do Spraw Wojskowych z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego informuje, iż Prokurator Okręgowy w Warszawie unieważnił przedmiotowy konkurs.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 

Małgorzata Bojanowska-Grabiec

Menu boczne