Warszawa: Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 266140 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Warszawie , ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 2173127, 2173129, faks 022 2173128.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odpowiednio do przepisów Kodeksu Pracy przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy określone w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.2007 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317, z późniejszymi zmianami) która będzie działała w Przyzakładowej Przychodni Lekarskiej w Prokuraturze Okręgowej Warszawie przy ul. Chocimskiej 28. Warunki ogólne: - opieka medyczna: 1. lekarska; 2. pielęgniarska; 3. w siedzibie Zamawiającego; 4. codziennie w godzinach 9-15 w dni urzędowania Prokuratury Warunki szczegółowe: 1. lekarz profilaktyk 10 godzin tygodniowo: 2. lekarz konsultant w dziedzinie kardiologii 15 godzin tygodniowo, w tym analiza zapisów EKG i stała współpraca z lekarzem profilaktykiem w zakresie ograniczania ryzyka zawodowego; 3. lekarz konsultant okulista 6 godzin tygodniowo; 4. lekarz neurolog - konsultant w zakresie chorób układu ruchu 3 godzin tygodniowo; 5. Pielęgniarka (staż pracy minimum 5 lat) pełniąca jednocześnie obowiązki rejestratorki, codziennie 6 godzin, tj. 30 godzin tygodniowo. Pielęgniarka uczestniczy w procesie profilaktycznym, szczególnie: - wykonuje badania antropometryczne; - prowadzi rejestrację pacjentów; - zakłada i przechowuje dokumentację profilaktyczną; - wykonuje badania EKG oraz proste analizy krwi (poziomu cukru, trójglicerydów i cholesterolu); - udziela pomocy przedlekarskiej; - wykonuje zlecone przez lekarza injekcje oraz opatrunki. Pielęgniarka (jedna z pielęgniarek) musi posiadać znajomość specyfiki w resorcie sprawiedliwości potwierdzona stosownym dokumentem (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, referencje). 6. Szczegółowy harmonogram pracy pielęgniarek, lekarzy zostanie uzgodniony bezpośrednio przed podpisaniem umowy. 7. Zamawiający zapewni leki i inne materiały (w tym materiały biurowe, środki czystości oraz odczynniki) niezbędne do świadczenia usług objętych umową na koszt własny. Do obowiązków lekarza profilaktyka należy poza sprawowaniem bieżącej opieki profilaktycznej (tj. prowadzeniem na bieżąco badań wstępnych, okresowych i kontrolnych) wnikliwa analiza czynników ryzyka zawodowego we współpracy ze służbami bhp, udział w przeglądzie stanowisk pracy oraz posiedzeniach komisji bhp, a także pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach. Specyfikę środowiska pracy Prokuratury Okręgowej stanowi konieczność zabezpieczenia medycznego interesantów (w tym osób przesłuchiwanych w procesach karnych) przebywających w gmachu Prokuratury przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie szczególnie udzielanie pomocy w zachorowaniach nagłych. Nr kategorii 25 Usługi społeczne i zdrowotne w wykazie usług o charakterze niepriorytetowym.. Prokuratura posiada zarejestrowaną Przychodnię/pomieszczenia do celów Przyzakładowej Przychodni Lekarskiej, są spełnione wszystkie wymogi Ministra Zdrowia w tym zakresie. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie z ( skan w załączeniu do wniosku)..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.10.00.00-0, 85.11.22.00-9, 85.12.00.00-6, 85.12.10.00-3, 85.12.12.00-5, 85.12.12.80-9, 85.12.12.82-6, 85.12.12.82-3, 85.14.00.00-2, 85.14.10.00-9, 85.14.12.00-1, 85.14.12.20-7, 85.14.23.00-9, 85.14.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu Punkty zostaną przydzielone według następującej reguły (suma punktów) - dotyczy osoby lekarza profilaktyka bezpośrednio świadczącego usługę. - za staż lekarza profilaktyka w placówkach resortu sprawiedliwości - powyżej 6 lat- 5 pkt, - za specjalizacje I stopnia (mowa o specjalizacjach w dziedzinach potrzebnych, tj. choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, medycyna ogólna, medycyna pracy) - 2 pkt, - za specjalizacje II stopnia (mowa o specjalizacjach w dziedzinach potrzebnych, tj. choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, medycyna ogólna, medycyna pracy) - 5 pkt, - za specjalizacje dodatkowe kliniczne (mowa o specjalizacjach klinicznych przydatnych dla oceny i tym samym redukcji zagrożenia zawodowego: ortopedia, neurologia, laryngologia, dermatologia) - 5 pkt. Uwaga . W przypadku jednakowej ilości punktów preferowany będzie lekarz z większym stażem.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy Pzp..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 - Dziennik Podawczy..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.warszawa.po.gov.pl Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego). Wykonawca umieści wniosek w kopercie, która będzie zaadresowana: nazwa i adres zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: Wniosek w przetargu ograniczonym na zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Konsekwencje złożenia wniosku niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wniosek: - musi być sporządzony w języku polskim, - dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę, - musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką, - upoważnienie osób podpisujących wniosek do jego podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych lub z dołączonego do wniosku pełnomocnictwa (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), - wniosek i pełnomocnictwo/a/ należy złożyć w formie oryginałów, pozostałe dokumenty (nie dotyczy pełnomocnictw) należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone (identyfikowalnym podpisem) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 ustawy Pzp - pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz pytań, odpowiedzi, informacji, zawiadomień faksem, emailem. W celu sprawnego przekazywania informacji Wykonawca zobowiązany jest we wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu podać numer faksu, adres e-mail. Strona, która otrzymuje informacje faksem, emailem zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków . Punkty zostaną przydzielone według następującej reguły (suma punktów) - dotyczy osoby lekarza profilaktyka bezpośrednio świadczącego usługę. - za staż lekarza profilaktyka w placówkach resortu sprawiedliwości - powyżej 6 lat- 5 pkt, - za specjalizacje I stopnia (mowa o specjalizacjach w dziedzinach potrzebnych, tj. choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, medycyna ogólna, medycyna pracy) - 2 pkt, - za specjalizacje II stopnia (mowa o specjalizacjach w dziedzinach potrzebnych, tj. choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, medycyna ogólna, medycyna pracy) - 5 pkt, - za specjalizacje dodatkowe kliniczne (mowa o specjalizacjach klinicznych przydatnych dla oceny i tym samym redukcji zagrożenia zawodowego: ortopedia, neurologia, laryngologia, dermatologia) - 5 pkt. Uwaga . W przypadku jednakowej ilości punktów preferowany będzie lekarz z większym stażem....

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie