Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Informacja o ponownym umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.

Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-11

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 r. umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem i przebiegiem 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r. tj. o czyny z art. 231 § 1 kk i art. 271 § 1 kk.

Podstawą umorzenia śledztwa w przedmiotowej sprawie było stwierdzenie, że nie doszło do wyczerpania znamion czynów zabronionych i nie doszło do popełniania czynów w zakresie niewpuszczenia na teren Sali Kolumnowej posłów opozycji.

W tym zakresie prokurator podtrzymał podstawy prawne umorzenia poszczególnych wątków śledztwa, jak też argumentację przedstawioną w pierwotnym postanowieniu o umorzeniu śledztwa. W poszczególnych wątkach została ona ponadto uzupełniona o ustalenia wynikające z materiału dowodowego uzyskanego po uchyleniu decyzji prokuratora przez sąd.

Postępowanie zostało początkowo umorzone postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2017 r., które zostało uchylone postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017. W ocenie Sądu w sprawie zachodziła konieczność wykonania dodatkowych czynności dowodowych opisanych w uzasadnieniu decyzji Sądu.

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż Prokuratura nie podzielała argumentacji Sądu zawartej w uzasadnieniu decyzji o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa, jednak mając na uwadze treść art. 330 § kk, prokurator zobowiązany był wykonać czynności wskazane przez Sąd.

W okresie od stycznia do końca kwietnia 2018 r. prokurator wykonał czynności wskazane w postanowieniu, w tym:
1.Dokonał oględzin nagrań materiałów zamieszczonych na profilu portalu społecznościowego posła Piotra Marca, a także uzyskał nagrania ze stacji telewizyjnych.
Uzyskane materiały audiowizualne nie wniosły do śledztwa żadnych nowych informacji w zakresie okoliczności istotnych dla sprawy.
2.Ponownie przesłuchał świadków: Krystynę Pawłowicz, Ryszarda Terleckiego i Marka Kuchcińskiego.
W/w świadkowie podtrzymali poprzednio złożone zeznania oraz doprecyzowali je w zakresie niektórych kwestionowanych przez Sąd okoliczności. Treść zeznań w/w świadków ściśle koresponduje z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa. Argumentacja prokuratora wyrażona w pierwotnym postanowieniu o umorzeniu śledztwa w wątku dotyczącym przeniesienia obrad do Sali Kolumnowej pozostaje aktualna.

Dodać należy, iż prokurator nie podziela wątpliwości podnoszonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z 18 grudnia 2017 r. w zakresie czasu podjęcia decyzji o przeniesieniu obrad Sejmu do Sali Kolumnowej oraz przyczyn za tym stojących. W realiach przedmiotowej spraw nie budzi wątpliwości fakt, iż w dniu 16 grudnia 2016 r. część posłów opozycji okupowała okolice stołu prezydialnego oraz mównicy sejmowej, czym uniemożliwiała kontynuowanie 33 posiedzenia Sejmu RP na Sali Plenarnej. W ocenie prokuratora, treść zeznań przesłuchanych w sprawie świadków, w tym w szczególności Wicemarszałka Ryszarda Terleckiego i poseł Krystyny Pawłowicz, wskazuje wbrew sugestiom Sądu Okręgowego w Warszawie, że rzeczywistym celem ustalonej aranżacji Sali Kolumnowej nie było uniemożliwienie udziału w posiedzeniu posłom opozycji, ale zabezpieczenie stołu prezydialnego przez ewentualnym zablokowaniem go przez protestujących posłów.

3.Ponownie dokonano ustaleń w zakresie planu – mapy podziału Sali Kolumnowej na Sektory.
W tym zakresie stwierdzić należy, że fakt sporządzenia w dniu 16 grudnia 2016 r. mapki przedstawiającej podział Sali Kolumnowej na 8 sektorów nie budzi żadnych wątpliwości, a w aktach sprawy znajduje się kolorowa kopia mapki. Wobec powyższego stwierdzić należy, że Sąd Okręgowy w Warszawie błędnie przyjął, że w swoich zeznaniach Szefowa Kancelarii Sejmu zaprzeczyła istnieniu przedmiotowej mapki. Brak wiedzy w/w świadka w zakresie okoliczności sporządzenia mapki był uzasadniony i wynika z pozostałego materiału dowodowego – w/w świadek nie brała udziału w sporządzeniu przedmiotowej mapki oraz w rozmowach Wydziału Obsługi Posiedzeń dotyczących przygotowania Sali Kolumnowej. Przedmiotowa mapka została sporządzona na bazie mapki, obrazującej ułożenie stołów i krzeseł na Sali Kolumnowej podczas 73 posiedzenia Sejmu VI Kadencji. Archiwalny plik zawierający w/w mapkę odnalazł Robert Suszko podczas przygotowywania posiedzenia Sejmu na Sali Kolumnowej. Następnie Naczelnik Iwona Mazur naniosła na nią granice 8 sektorów, skopiowała i przekazała  pracownikom sekretariatu, którzy mieli pomagać posłom sekretarzom podczas kontynuacji posiedzenia Sejmu na Sali Kolumnowej. Dodać należy, iż wbrew twierdzeniom Sądu Okręgowego w Warszawie, powołany na sekretarza poseł Krystian Jarubas był obecny w dniu 16 grudnia 2016 r. na części posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej, na co sam wskazał w swoich zeznaniach.

4.Ponownie dokonano ustaleń dotyczących poprawek i adnotacji naniesionych na formularze do obliczania głosów.
W tym zakresie ponownie przesłuchano świadków – posłów wypełniających zakwestionowane przez Sąd formularze. Wszyscy potwierdzili, iż samodzielnie wypełniali rubryki dotyczące liczby oddanych głosów. Wszelkie poprawki na formularzach zostały dokonane przez nich osobiście jeszcze przed przekazaniem Komisji Skrutacyjnej. Świadkowie wskazali, że część poprawek wynikała z oczywistych omyłek a część miała na celu zwiększenie czytelności niewyraźnie zapisanych wyników. W oparciu o powyższe zeznania oraz całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, stwierdzić należy, iż w niniejszym stanie faktycznym nie zachodzą jakiekolwiek wątpliwości w zakresie autentyczności wypełnionych formularzy do głosowań, autorstwa i czasu naniesienia zakwestionowanych przez Sąd poprawek, a także znaczenia adnotacji znajdujących się na protokołach głosowań w sektorze VIII. Dodać należy, iż Sąd w uzasadnieniu postanowienia błędnie przytoczył treść naniesionych na wspomniane formularze adnotacji, myląc je, co z pewnością miało znaczenie przy ocenie materiału dowodowego w tym zakresie.

5.Przesłuchano posłów Andrzeja Melaka i Krzysztofa Szułowskiego na okoliczności wskazane przez Sąd.
 W ocenie prokuratora, treść powyższych zeznań w połączeniu z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie pozwala na stwierdzenie, że w toku przeprowadzonych na Sali Kolumnowej głosowań doszło do jakichkolwiek błędów przy liczeniu głosów. Dodać należy, iż rozmowa w/w posłów wydaje się mieć charakter luźnej wymiany zdań, a podnoszone przez nich wątpliwości co do przebiegu głosowania nie mają charakteru kategorycznego i są utrzymane raczej w żartobliwym tonie. W żadnym natomiast zakresie, nie mogą, jak to przyjął Sąd wskazywać na ewentualne nieprawidłowości przy liczeniu głosów i uzasadniać wysnuwanie wniosków o jego wadliwym przebiegu.

6.Ponownie dokonano w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustaleń w zakresie rzeczywistej liczby posłów biorących udział w poszczególnych głosowaniach. Zeznania świadków, nagrania z kamer sejmowych, sprawozdania stenograficzne, formularze głosowań oraz pisemne oświadczenia posłów biorących udział w przedmiotowym posiedzeniu korelują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. W ocenie prokuratora, treść dokumentów zawierających wyniki głosowań przeprowadzonych podczas kontynuacji 33 Posiedzenia Sejmu RP jest zgodna z rzeczywistością. Poddany ponownej analizie zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy w żaden sposób nie wskazuje na to, aby w głosowaniach wzięły udział osoby nieuprawnione.
 
7.Ponownie przesłuchano świadków – osoby spisujące wypowiedzi z Sali plenarnej, celem wyjaśnienia wątpliwości Sądu, w zakresie podnoszonych przez posła Michała Szczerbę okoliczności dotyczących różnic pomiędzy autoryzowanym a nieautoryzowanym sprawozdaniem stenograficznym z posiedzenia Sejmu w dniu 16 grudnia 2016 r.
Analiza zeznań w/w świadków wraz z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym pozwala na szczegółowe i wyczerpujące odtworzenie przebiegu sporządzenia sprawozdania stenograficznego z 33 Posiedzenia Sejmu w zakresie fragmentu zawierającego wypowiedź posła Michała Szczerby. Jak zauważyła świadek sporządzająca stenogram, celem sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu jest jak najwierniejsze odtworzenie jego przebiegu. Skoro fragment wypowiedzi posła Michała Szczerby nie był słyszalny dla posłów na Sali Plenarnej oraz nie był możliwy do odtworzenia na podstawie nagrań, należało go pominąć. Nieumieszczenie przedmiotowego zdania w autoryzowanym stenogramie w żaden sposób nie zmienia znaczenia całej wypowiedzi posła, a ten fragment jest irrelewantny z punktu widzenia jakichkolwiek okoliczności mających znaczenie w tym postępowaniu. Dodać należy, iż sam zainteresowany mógł zgodnie z treścią art. 176 ust 3 Regulaminu Sejmu autoryzować zapis swojej wypowiedzi, czego jednak nie zrobił. Zatwierdzone przez Naczelnik Zofię Lutostańską poprawki nie dotyczą okoliczności mających znaczenie prawne. Należy przy tym podkreślić, że wykluczenie posła Szczerby przez Marszałka z posiedzenia Sejmu oraz utrzymanie tej decyzji przez Prezydium Sejmu nie nastąpiło w oparciu o treść sprawozdania stenograficznego, będącego dopiero w trakcie opracowywania, ale w oparciu o zachowanie posła, którego świadkami były osoby podejmujące decyzję.

8.Dokonano analizy materiału pod kątem uwag Sądu dotyczących oceny zachowania Szefowej Kancelarii Sejmu oraz zachowania parlamentarzystów, którzy w ocenie Sądu mieli blokować posłom opozycji swobodne przemieszczanie się po Sali Kolumnowej.
W tym zakresie stwierdzić należy, iż już pobieżna lektura przepisów Ustawy o Biurze Sejmowym wskazuje, że Straż Marszałkowska wchodzi w skład struktury wewnętrznej Kancelarii Sejmu i podlega Szefowej Kancelarii. Zgodnie z art. 129 ust 1 Ustawy o Biurze Sejmowym, Straż Marszałkowska jako komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu jest bezpośrednio nadzorowana przez Szefa Kancelarii Sejmu. Z kolei art. 201 Regulaminu Sejmu stanowi, że Szef Kancelarii Sejmu jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu i ponosi odpowiedzialność za ich działania. Szef Kancelarii Sejmu kieruje Kancelarią Sejmu m.in. przy pomocy Komendanta Straży Marszałkowskiej. Tym samym Szefowa Kancelarii Sejmu była władna do wydania Straży Marszałkowskiej polecenia dotyczącego wstępu na Salę Kolumnową. Decyzja ta dotyczyła kwestii organizacyjnych związanych z kontynuacją posiedzenia na Sali Kolumnowej, nie miała charakteru zarządzenia porządkowego i nie wkraczała w zakres kompetencji Marszałka Sejmu. Dodać również należy, jak to podniesiono w poprzednim postanowieniu o umorzeniu  śledztwa, posłowie opozycji byli uprawnieni w zakresie swojego immunitetu poselskiego do swobodnego przemieszczania się po Sali Kolumnowej, a posłowie klubu PiS byli uprawnieni do zajęcia miejsc siedzących wyznaczonych dla nich przez Marszałka Sejmu w części Sali i pozostania na niej do zakończenia obrad. Zachowanie tych ostatnich stanowiło bezpośrednią konsekwencję nieregulaminowej akcji protestacyjnej prowadzonej przez niektórych posłów klubów opozycyjnych na terenie Sali Plenarnej, która to naruszała ich prawa i obowiązki związane z wykonywaniem mandatu posła i uniemożliwiała im procedowanie ustawy budżetowej na 2017 r. Zachowanie to można uzasadnić nadzwyczajną sytuacją panującą na Sali Plenarnej oraz koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sejmu.

9.Dokonano ponownej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, zgodnie z sugestią Sądu zawartą w uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu postanowienia o umorzeniu  śledztwa.

Wnikliwa, szczegółowa i skrupulatna analiza zgromadzonego w toku śledztwa materiału dowodowego nakazuje podtrzymać stanowisko wyrażone w postanowieniu o umorzeniu śledztwa z dnia 2 sierpnia 2017 r. oraz argumentację w nim zawartą. Wykonane przez prokuratora czynności procesowe wynikające z postanowienia Sądu tego stanowiska tego nie zmieniają. Wręcz przeciwnie. Utwierdzają w słuszności wcześniej dokonanych ustaleń i wskazują na intencjonalne i pozamerytoryczne podejście Sądu do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Sąd dał temu wyraz nie tylko swoim zachowaniem związanym z oprawą uzewnętrzniania decyzji o uchyleniu postanowienia prokuratora – na posiedzenie Sądu – mimo, iż było jednym z posiedzeń w toku postępowania przygotowawczego wpuszczeni zostali przedstawiciele mediów, a także późniejszymi działaniami sędziego rozpoznającego zażalenie, chociażby w postaci złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy też publicznymi wystąpieniami dotyczącymi oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Podkreślić należy, iż zarówno pierwsze jak i zachowania Sędziego, są praktykami dotychczas niespotykanymi w toku procedury sądowej kontroli decyzji prokuratora i wskazują na pozamerytoryczne powody decyzji Sądu, nie mieszczące się w kategoriach art. 7 kpk.

Po przeprowadzeniu czynności wskazanych przez Sąd, aktualna pozostaje analiza prokuratora wyrażona w postanowieniu o umorzeniu śledztwa z dnia 2 sierpnia 2017 r. oraz informacja przekazana opinii publicznej dotycząca treści w/w postanowienia, zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w komunikacie z dnia 7 sierpnia 2017 r.

wz prokuratora Łukasza Łapczyńskiego
Rzecznika Prasowego
Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

Menu boczne
2021-08-12
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczące nieprawdziwych informacji o środkach zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego Sławomira N.
2021-07-05
Dowody w śledztwie przeciwko Sławomirowi N.
2021-07-05
Informacje dotyczące śledztwa w sprawie zakupu maseczek ochronnych, respiratorów oraz testów.
2021-06-10
Sukces prokuratury w działaniach podjętych przeciwko podwyżce opłat za parkowanie
2021-06-02
Sąd apelacyjny podzielił stanowisko prokuratury w sprawie Sławomira N.
2021-05-25
Zapowiedź apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego przeciwko Jakubowi R.
2021-05-14
Akt oskarżenia dotyczący kierowanej przez żołnierza zorganizowanej grupy przestępczej handlującej „dopalaczami”
2021-04-12
Zażalenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie na decyzję o uchyleniu aresztu wobec Sławomira N.
2021-02-12
Apelacja prokuratora w spawie małoletniego Martina H.
2021-02-12
Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o areszt dla sprawcy, który chciał rozjechać policjantów
2021-02-11
Wyrok 25 lat pozbawienia wolności wobec Krzysztofa U. ps. „Fama” oskarżonego o szereg przestępstw o charakterze kryminalnym.
2021-02-09
Kolejna uchwała w sprawie stref płatnego parkowania zaskarżona przez prokuraturę.
2021-02-04
Sukces Prokuratury w walce o małoletniego Martina.
2021-02-01
Akt oskarżenia – spowodowanie śmierci pieszego na ul. Sokratesa w Warszawie.
2021-01-26
Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności wobec Kajetana P. oskarżonego o zabójstwo oraz napaść na funkcjonariusza Policji.
2021-01-04
Akt oskarżenia – sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.
2020-12-31
Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym.
2020-12-29
Prokuratura Okręgowa w Warszawie przeciwna wydaniu małoletniego obywatela Królestwa Niderlandów.
2020-12-11
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym uprawy krzewów konopi.
2020-11-25
Skarga prokuratury do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
2020-10-28
Komunikat w sprawie skarg prokuratury skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
2020-10-08
Zatrzymanie w śledztwie dotyczącym uszkodzenia zabytkowego gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2020-09-28
Informacja o śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem substancjami psychotropowymi oraz środkami odurzającymi.
2020-09-17
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Tomasza U.
2020-08-28
Prokuratura przeciwko wydaniu Królestwu Niderlandów rodziców chłopca cierpiącego na autyzm.
2020-08-24
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu dotyczącym oszustwa na kwotę ponad 17 milionów złotych..
2020-08-05
Korupcyjne zarzuty dla osoby związanej z byłym ministrem transportu Sławomirem N.
2020-08-03
Akt oskarżenia - publiczne nawoływanie do zbrodni zabójstwa duchownego
2020-07-29
Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Dariusza Z.
2020-07-27
Tymczasowe aresztowanie w śledztwie dotyczącym zbrodni fakturowych.
2020-07-24
Trzy osoby zatrzymane za wystawienie fikcyjnych faktur VAT na prawie 2,5 miliona złotych.
2020-07-21
Korupcyjne zarzuty dla byłego ministra transportu Sławomira N.
2020-07-17
Zatrzymania byłych członków spółki Skarbu Państwa odpowiedzialnej za wdrożenie produkcji grafenu
2020-07-08
Informacja o sprawie zdarzenia z udziałem kierowcy autobusu
2020-07-07
Stanowisko Prokuratury o braku podstaw do wystąpienia do Sądu o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości
2020-06-19
Wyrok skazujący 17 lat pozbawienia wolności za czyny o charakterze pedofilskim
2020-06-15
Akt oskarżenia - podżeganie i pomocnictwo do zabójstwa
2020-05-22
Informacja o sprawie Arkadiusza Ł.
2020-05-04
Informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie niszczenia polskiej flagi państwowej
2020-04-01
Informacja o nieobecności rzecznika prasowego
2020-03-16
Ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 16.03.2020 do odwołania
2020-03-13
Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Warszawie w sprawie odbierania w okresie od 16 do 31 marca 2020r. zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi
2020-02-17
Informacja o nieobecności rzecznika prasowego
2020-01-10
Zatrzymania i wnioski o areszt w śledztwie dotyczącym oszustw przy zakupie pakietów medycznych oraz przedmiotów mających mieć właściwości zdrowotne.
2019-12-13
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym produkcji, przemytu oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających.
2019-10-21
Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie
2019-10-11
Wyrok 25 lat pozbawienia wolności wobec Roberta P. oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
2019-10-09
Zaostrzenie kary wobec Marka M. w wyniku apelacji prokuratora od wyroku Sądu I Instancji.
2019-10-08
Zarzuty i areszty w śledztwie dotyczącym działalności tzw. piramidy finansowej
2019-10-04
Wyrok skazujący wobec Bogusława B. za oszustwa na kwotę ponad 33 mln złotych
2019-10-02
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym tzw. prania brudnych pieniędzy
2019-09-23
Informacja o nieobecności rzecznika prasowego
2019-08-16
Zatrzymania i areszty za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i czerpanie korzyści z cudzego nierządu
2019-08-14
Akt oskarżenia wobec Roberta P. oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
2019-08-14
Akt oskarżenia wobec Dominiki K. o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i narażenie małoletniego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo
2019-08-14
Zażalenie Prokuratury na decyzję Sądu o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Jakuba R.
2019-08-10
Informacja o skierowaniu zażalenia na decyzję Sądu o niezastosowania tymczasowego aresztowania wobec Jakuba R.
2019-08-06
Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego
2019-07-09
Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie prokuratora na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie oskarżonych Piotra P. i Krzysztofa D.
2019-07-09
Zarzuty i areszt wobec mężczyzny podejrzanego o podżeganie do zabójstwa żony.
2019-06-18
Kolejne zatrzymania w związku z oszustwami na rynku Forex
2019-06-14
Zatrzymania, zarzuty i areszty w śledztwie dotyczącym zamówień publicznych realizowanych na rzecz Poczty Polskiej
2019-06-13
Kolejne zatrzymania i zarzuty i w śledztwie dotyczącym oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych
2019-06-12
Informacja o ustaleniu dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w/w dnia w dniu 29 czerwca 2019 r.
2019-06-12
Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego
2019-06-10
Informacja dla uczestników funduszu MCI TechVentures 1.0., którzy w okresie od 2012 do 2019 r. nabyli jego certyfikaty inwestycyjne i mimo złożenia dyspozycji ich wykupu (umorzenia) nie otrzymali w ogóle środków lub otrzymali je w niepełnej wysokości.
2019-05-30
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w zakresie artykułu w dzienniku Fakt pt. „Prokuratura chroni żonę Kalisza?”.
2019-04-26
Zarzuty wobec 7 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w gospodarowaniu składnikami majątkowymi w rezydencjach prezydenckich Klarysew i Promnik
2019-04-25
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej pt. „Jest śledztwo w sprawie Macierewicza”.
2019-04-05
Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym przyjęcia korzyści majątkowych przez Dyrektora jednej ze szkół muzycznych w Warszawie
2019-04-01
Kolejne zatrzymania i zarzuty i w śledztwie dotyczącym oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych.
2019-03-25
Zatrzymania w sprawie bezprawnego przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
2019-03-22
Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego
2019-03-22
Zarzuty i areszt za nielegalne przechowywanie prawie 70 ton tytoniu
2019-02-28
Wyrok 10 lat pozbawiania wolności wobec Andrzeja K. za oszustwa związane z działalnością spółki Finroyal
2019-02-27
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie publikacji w Gazecie Wyborczej oraz na portalu wyborcza.
2019-02-27
Akt oskarżenia w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A
2019-02-14
Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego
2019-01-11
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej.
2019-01-03
Akt oskarżenia wobec Jakuba R. w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
2018-12-21
Kolejne zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie powiatu piaseczyńskiego
2018-12-14
Zatrzymania, zarzuty i areszty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2018-12-14
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym tzw. „prania brudnych pieniędzy”
2018-12-04
Informacja o ustaleniu dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy.
2018-12-03
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z nierządu
2018-11-30
Komunikat w sparwie przesłuchania dziennikarza "Newsweeka"
2018-11-26
Komunikat o zastępstwie rzecznika prasowego
2018-11-23
Zatrzymania i zarzuty korupcji w śledztwie prowadzonym przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie
2018-11-07
Zatrzymania, zarzuty i wnioski o areszt w śledztwie dotyczącym oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych.
2018-10-31
Informacja o ustaleniu dnia 2 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.
2018-10-31
Akt oskarżenia przeciwko kobiecie oskarżonej o zabójstwo noworodka oraz znieważenie zwłok dziecka.
2018-10-31
Kolejne zatrzymania w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A w Warszawie
2018-10-25
Akt oskarżenia przeciwko 6 mężczyznom oskarżonym o dokonywanie przestępstw metodą „na kuriera” i „na policjanta”.
2018-10-24
Akt oskarżenia wobec Roberta N. ps „Frog”
2018-10-23
105 zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych oraz poświadczenia nieprawdy dla lekarza podejrzanego o wystawianie fikcyjnych zwolnień lekarskich
2018-10-04
Zatrzymanie i areszt wobec Artura A. podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym.
2018-10-02
Surowe wyroki wobec czterech mężczyzn oskarżonych przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Ochota w Warszawie o czynną napaść na funkcjonariusza Policji
2018-09-27
Zarzuty wobec Jakuba R. w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
2018-08-31
Akt oskarżenia wobec 18 osobom oskarżonym o przemyt narkotyków z Hiszpanii oraz ich dalszą dystrybucję na terenie Polski.
2018-08-30
Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem cudzoziemcom nielegalnego przekroczenia granicy RP.
2018-08-29
Akt oskarżenia wobec Arkadiusza Ł. ps. „Hoss” oskarżonemu popełnianie o 10 oszustw na terytorium Szwajcarii i Niemiec metodą na tzw. „wnuczka”
2018-08-13
Komunikat w związku z nieobecnością Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
2018-08-08
Sprzeciw Prokuratury od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Piasecznie w sprawie Piotra N. oskarżonego o przestępstwo z art. 177 § 1 k.k.
2018-08-07
Zarzuty dla 27 - letniego Michała M. w związku ze zdarzeniami do których doszło w nocy z 26 na 27 lipca 2018 r. przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
2018-08-02
Informacja dotycząca domniemanego udziału Viacheslava S. w zgromadzeniu publicznym przez Pałacem Prezydenckim w nocy z 26 na 27 lipca 2018 r.
2018-07-26
Akt oskarżenia wobec 4 mężczyzn oskarżonych o przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski
2018-07-20
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym kradzieży z włamaniem do bankomatów na terenie woj. mazowieckiego
2018-07-16
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie powiatu piaseczyńskiego
2018-07-16
Informacja o kolejnych zarzutach wobec Wiesława C. – byłego biegłego sądowego z listy biegłych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz byłego lekarza sądowego, w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
2018-07-06
Prokuratorzy wyjaśniają okoliczności katastrofy lotniczej pod Pasłękiem
2018-07-05
Areszt dla obywatela Ukrainy ustalonego i zatrzymanego po 22 latach- Rostyslavova S. podejrzanego o zabójstwo 50- letniego mężczyzny, mieszkańca Warszawy popełnione w lipcu 1996 roku.
2018-07-03
Akt oskarżenia przeciwko 3 oskarżonym w związku ze zdarzeniem do jakiego doszło w dniu 13 maja 2018 r. w lokalu przy ul. Chrobrego Warszawie
2018-07-03
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym szereg oszustw na szkodę klientów sklepów internetowych
2018-07-02
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w zakresie artykułu pt. Sieć na niepokornych. Prokuratura infiltruje lewicę i szuka haków na ratusz”, który pojawił się na portalu Onet.
2018-06-29
Zatrzymania w śledztwie dotyczącym wyłudzenia kamienicy przy ul. Pięknej w Warszawie
2018-06-25
Akt oskarżenia wobec Władysława F. oskarżonego o naruszenie nietykalności cielesnej policjantów na służbie.
2018-06-15
Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów m.in. prania brudnych pieniędzy w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
2018-06-14
Informacja dotycząca zarzutu płatnej protekcji w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
2018-06-12
Akt oskarżenia wobec czterech mężczyzn oskarżonych o dokonanie czynnej napaści na funkcjonariusza Policji.
2018-06-07
Informacja dla pokrzywdzonych, których pliki zostały zaszyfrowane przy pomocy ransomware’u Vortex.
2018-06-05
Akt oskarżenie przeciwko 11 osobom zaangażowanym w proceder nielegalnego pozyskiwania i wykorzystywania danych z systemów informatycznych Policji.
2018-06-05
Wyrok 10 lat pozbawienia wolności wobec Janusza S. oskarżonego o szereg przestępstw dotyczących wyłudzeń nieruchomości na terenie Warszawy.
2018-05-29
Zarzuty w śledztwie Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczącym przekroczenia uprawnień służbowych i tzw. zmowy przetargowej.
2018-05-23
Prokuratorzy wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety narodowości wietnamskiej, która należała do zorganizowanej grupy przestępczej
2018-05-17
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych.
2018-05-16
Akt oskarżenia wobec Andrzeja Biernata oskarżonego o złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych.
2018-05-04
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie podania nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym przez byłych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2018-05-04
Informacja o ponownym umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.
2018-05-04
Informacja o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zeznania nieprawdy oraz zatajenia prawdy przez osoby składające zeznania w charakterze świadków w toku śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.
2018-04-20
Komunikat dla pokrzywdzonych, których pliki zostały zaszyfrowane przy pomocy ransomware’u Vortex – dostępne jest już narzędzie do odzyskiwania kluczy szyfrujących.
2018-04-19
Komunikat o zastępstwie rzecznika prasowego w dniach 18 kwietnia – 4 maja 2018 r.
2018-04-16
Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym tzw. „Grupy Suchego”.
2018-04-16
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym kradzieży paliwa z jednostek wojskowych.
2018-04-11
Skuteczna apelacja prokuratora w procesie tzw. „Gangu Obcinaczy Palców”.
2018-04-10
Kolejne zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym oszukańczych transakcji na rynku FOREX.
2018-04-05
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym werbowania obywateli Ukrainy oraz Białorusi do pracy przymusowej na terenie Polski.
2018-04-04
Akt oskarżenia przeciwko 12 oskarżonym o popełnienie szeregu przestępstw w związku z ich funkcjonowaniem w strukturach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.
2018-03-30
Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wątków tzw. „Układu Zakopiańskiego”
2018-03-28
Akt oskarżenie przeciwko Mieczysławowi O. – byłemu dyrektorowi IMGW.
2018-03-21
Akt oskarżenia za przestępstwa związane z dostawą sprzętu dla Wojska.
2018-03-16
Areszt wobec Tomasza T. – podejrzanego o 181 przestępstw związanych z rozsyłaniem złośliwego oprogramowania.
2018-03-14
Zarzuty i areszt wobec Piotra S. podejrzanego o tzw. płatną protekcję.
2018-03-09
Kolejne zarzuty w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A.
2018-03-08
Zarzuty i areszt wobec sprawcy zabójstwa, do którego doszło w styczniu 2014 r. w Płońsku
2018-03-08
Zarzuty i areszty wobec czterech podejrzanych o udział w obrocie znaczną ilością narkotyków
2018-03-06
Akt oskarżenia w sprawie wypadku, do którego doszło w dniu 1 października 2016 r. w okolicach Mszczonowa.
2018-03-02
Akt oskarżenia przeciwko 18 osobom oskarżonym o próbę nielegalnego uzyskania zaświadczeń uprawniających do obsługi wózków widłowych, koparek, spawarek oraz innych maszyn i urządzeń.
2018-03-01
Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów osobowych.
2018-03-01
Informacja o zarzutach wobec Wiesława C. – byłego biegłego sądowego z listy biegłych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz byłego lekarza sądowego, w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
2018-02-27
Surowe wyroki wobec Łukasz B., Katarzyny K, Katarzyny Z. i Anny K. oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o popełnienie kilkunastu przestępstw metodą na tzw. funkcjonariusza CBŚP.
2018-02-27
Wyrok 8 lat pozbawienia wolności wobec Łukasza R. oskarżonego o przerobienie banknotów oraz oszustwo na szkodę Narodowego Banku Polskiego.
2018-02-16
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2018-02-14
Kolejne zatrzymania, zarzuty i wnioski o areszt wobec osób związanych z działalnością spółki ALPHA FINEX LTD i spółek z nią związanych.
2018-02-13
Wyrok 10 lat pozbawienia wolności wobec Mikołaja S. oskarżonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście w Warszawie o dokonanie szeregu przestępstw metodą na tzw. funkcjonariusza CBŚ.
2018-02-01
Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów płatnej protekcji w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
2018-01-05
Akt oskarżenia przeciwko 21 osobom zajmującym się przemytem narkotyków oraz ich sprzedażą.
2018-01-04
Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji oskarżonym m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych za przekazywanie informacji o kolizjach drogowych na terenie Warszawy.
2018-01-03
Akt oskarżenia przeciwko 15 osobom oskarżonym o dokonywanie kradzieży z włamaniem do bankomatów na terenie Warszawy i okolic, a także ponad sto innych przestępstw kradzieży z włamaniem do budynków biurowych i mieszkalnych na terenie całej Polski.
2018-01-03
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Romanowi K, Grażynie K oraz Jakubowi N., oskarżonym o karalną manipulację akcjami Krezus S.A.
2017-12-13
Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL.
2017-12-06
Informacja w sprawie czynności procesowych wykonywanych w dniu 6 grudnia 2017 r. z Piotrem P.
2017-11-28
Zarzuty i areszty za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków.
2017-11-22
Informacja o zarzutach przedstawionych Dorocie R. w dniu 22 listopada 2017 r.
2017-11-21
Śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa i nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych przez uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11.11. 2017 r.
2017-11-03
Akt oskarżenia przeciwko Adamowi K. tzw. „Akwaryście”, oskarżonemu o dokonanie zabójstwa Agnieszki K.
2017-10-30
Informacja o zatrzymaniach i zarzutach wobec osób związanych z działalnością platform inwestycyjnych zajmujących się „inwestowaniem” powierzonych przez klientów platform środków finansowych na rynku FOREX, m.in. w instrumenty CFD.
2017-10-26
Kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń nieruchomości
2017-10-23
Zarzuty i wnioski o areszt wobec osób zwianych z działalnością podmiotów z grupy Quality All Development.
2017-10-23
Zarzuty i areszty wobec osób przemycających narkotyki z Hiszpanii
2017-10-19
Informacja dotycząca zarzutów i aresztów dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów osobowych oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych
2017-10-19
Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K., oskarżonemu o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu dziennikarki stacji TVN24 oraz uszkodzenie kamery na szkodę TVN S.A
2017-10-18
Zarzuty i wniosek o areszt wobec podejrzanego o handel ludźmi
2017-10-12
Zarzuty i wnioski o areszt wobec podejrzanych powołujących się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości.
2017-10-09
Akt oskarżenia przeciwko Karolinie P. ps. „Czekolinda” oskarżonej m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji
2017-10-09
Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów płatnej protekcji w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
2017-10-05
Akt oskarżenia w sprawie zmowy przetargowej na dostawy żywności i usług dla Szpitali w Puławach, Ostrołęce, Pruszkowie i Biskupcu
2017-10-04
Akty oskarżenia przeciwko 53 osobom zajmującym się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych
2017-10-02
Narkotyki w magazynach, majątek przepisany na 3-letnie dziecko – Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji rozbiła tzw. „grupę Suchego”.
2017-09-27
Informacja o utworzeniu nowej jednostki Prokuratury w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie
2017-09-25
Kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń nieruchomości
2017-09-21
Informacja o zarzutach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dostawie sprzętu dla Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie
2017-09-13
Informacja w sprawie zmiany siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa –Śródmieście Północ w Warszawie
2017-09-01
Areszt dla podejrzanego o przemyt 12,5 kg kokainy
2017-08-29
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Bartoszowi T., oskarżonemu o publiczne propagowanie totalitarnego ustroju.
2017-08-23
Areszt dla podejrzanego o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających
2017-08-22
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Markowi O., oskarżonemu o przestępstwo określone w art. 211 ust. 1 pkt 12 Ustawy prawo lotnicze
2017-08-10
Informacja o zastosowaniu tzw. konfiskaty rozszerzonej w śledztwie prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
2017-08-07
Informacja o umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-08-02
Komunikat w sprawie PR 4 Ds. 655.2017 Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście Północ w Warszawie, zakończonej skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia
2017-07-27
Komunikat w sprawie działalności piramidy finansowej - firmy Horcus Investment Group S.A
2017-07-21
Akt oskarżenia przeciwko Rafałowi Sz. – uczestnikowi napadu na konwój z pieniędzmi na warszawskim Ursynowie w 1995 r.
2017-07-21
Informacja o ustaleniu dnia 14.08.2017 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 26.08.2017 r.
2017-07-20
Akt oskarżenia przeciwko Urszuli W. oskarżonej o przyjmowanie korzyści majątkowych od studentów Szkoły Głównej Handlowej
2017-07-19
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-07-17
Akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. oskarżonemu o zbrodnię zabójstwa, a także o czynną napaść na policjanta oraz na biegłą psycholog
2017-07-06
Akt oskarżenia przeciwko 3 osobom nielegalnie doładowującym Warszawskie Karty Miejskie.
2017-07-05
Blisko 10-krotne zmniejszenie - wskutek apelacji prokuratora - zadośćuczynienia dla Ryszarda Boguckiego za pobyt w areszcie
2017-06-30
Śledztwo przeciwko grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami elementów umundurowania oraz wyposażenia wojskowego
2017-06-30
Komunikat uzupełniający w sprawie decyzji o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie znieważenia Jarosława Kaczyńskiego oraz znieważenia Donalda Tuska
2017-06-26
Wyrok skazujący dla Mariusza B. za dokonanie 4 zabójstw osób, których zwłok nie odnaleziono
2017-06-23
Akt oskarżenia przeciwko Cezaremu P. oskarżonemu o handel kokainą
2017-06-20
Akt oskarżenia przeciwko Zenonowi L. oskarżonemu o obcowanie płciowe z małoletnimi oraz posiadanie materiałów pornograficznych o charakterze pedofilskim i zoofilskim
2017-06-20
Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działalności Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2017-06-19
Akt oskarżenia przeciwko Rafałowi K. – twórcy Pozabankowego Centrum Finansowego, za wyłudzenie mienia o wartości ponad 14 mln zł na szkodę 232 osób.
2017-06-19
Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: znieważenia Jarosława Kaczyńskiego oraz publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz przechowywania przedmiotu zawierającego treść faszystowską i znieważenia Donalda Tuska.
2017-06-14
Kolejne zarzuty dla Arkadiusza Ł. ps. „Hoss”
2017-06-13
Wyrok skazujący dla Krzysztofa Sz. za wyłudzenie ponad 28,5 mln zł w ramach piramidy finansowej
2017-06-08
Akt oskarżenia za nielegalną transmisję gali KSW na Facebook-u
2017-06-07
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-06-07
Areszt dla Piotra R., który uciekł z konwoju policyjnego podczas badań medycznych w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie
2017-06-02
Warszawski adwokat podejrzany o handel narkotykami
2017-05-30
Akt oskarżenia przeciwko dilerom narkotykowym
2017-05-30
Zarzuty dla znanego inwestora giełdowego Romana K.
2017-05-26
Śledztwo przeciwko handlarzom narkotykami
2017-05-25
Śledztwo przeciwko osobom prowadzącym oszukańcze sklepy internetowe
2017-05-24
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-05-22
Śledztwo w sprawie wykradzenia danych osobowych z bazy danych jednej z firm marketingowych
2017-05-19
Sąd utrzymał w mocy decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa w sprawie samobójczej śmierci żołnierza Służby Kontrwywiadu Wojskowego
2017-05-12
Akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. oskarżonemu o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych o charakterze pedofilskim, sadystycznym i zoofilskim
2017-05-11
Śledztwo przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami
2017-05-10
Akt oskarżenia przeciwko Sorai P. oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy tzw. metodą na wnuczka
2017-05-10
Zatrzymania żołnierzy z Giżycka podejrzanych o obrót narkotykami
2017-05-09
Akt oskarżenia przeciwko Markowi F. oskarżonemu o wręczanie korzyści majątkowych w zamian za wystawienie nierzetelnych zaświadczeń lekarskich
2017-04-18
Akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. związany z działalnością reaktywowanej przedwojennej spółki Monzap S.A.
2017-04-11
Śledztwo przeciwko 2 osobom posiadającym nielegalnie duże ilości amunicji, broni i urządzeń wybuchowych
2017-04-10
Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi C. podejrzanemu o szpiegostwo
2017-04-07
Śledztwo przeciwko przemytnikom papierosów
2017-04-06
Informacja o wyznaczeniu 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy
2017-04-04
Komunikat w sprawie wniosku o przesłuchanie byłego Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w toku procesu przeciwko Tomaszowi Arabskiemu
2017-03-30
Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podpalenia mieszkania i zabójstwa kobiety w lipcu 2015 r. na warszawskiej Ochocie.
2017-03-28
Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie
2017-03-28
Śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego.
2017-03-16
Śledztwo dotyczące brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy RP.
2017-03-13
Wezwanie na przesłuchanie byłego Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska
2017-03-06
Kolejne zarzuty w śledztwie w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów z warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji
2017-03-04
Zarzuty wobec policjantów z warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji
2017-03-03
Zarzuty dla członków zarządu PKP w śledztwie dotyczącym wyłudzenia na szkodę PKP SA mienia wielkiej wartości w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na „Realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym”
2017-03-02
Zarzuty w śledztwie w sprawie wyłudzenia na szkodę PKP SA mienia wielkiej wartości w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na „Realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym”
2017-03-01
Prawomocne umorzenie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej asystujących w dniu 18.12.2015 r. w działaniach Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia CEK NATO
2017-02-16
Uwzględnienie zażalenia Prokuratury na decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o odstąpieniu od tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza Ł. pseudonim „Hoss”
2017-02-16
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2017-02-14
Śledztwo w sprawie organizowania przez partie polityczne konferencji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
2017-02-09
Reprezentacja Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mistrzem Polski w halowej piłce nożnej!
2017-02-06
Prokuratura skarży decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o odstąpieniu od tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza Ł. pseudonim „Hoss”
2017-02-03
Śledztwo przeciwko Eyalowi P. podejrzanemu o wyłudzenie blisko 4 mln złotych i prowadzenie bez zezwolenia działalności maklerskiej
2017-01-27
Śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy na podstawie podrobionych dokumentów
2017-01-19
Śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-01-04
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie widzi przeciwwskazań dla upublicznienia nagrań z monitoringu posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-01-03
Akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. oskarżonemu o kradzież obrazu „Gęsiarka” z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2016-12-23
Akt oskarżenia przeciwko biznesmenowi posługującemu się nierzetelnymi dokumentami w celu uzyskania zamówień publicznych
2016-12-21
Śledztwo w sprawie zdarzeń, które miały miejsce w Sejmie i jego bezpośredniej okolicy w dniach 16-17 grudnia 2016 r.
2016-12-06
Zatrzymanie Piotra C. poszukiwanego listem gończym
2016-12-05
Akt oskarżenia przeciwko autorowi fałszywego alarmu bombowego na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do Hurghady w Egipcie
2016-11-29
Akt oskarżenia przeciwko Markowi K. oskarżonemu o płatną protekcję
2016-11-25
Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S. oskarżonemu o ujawnienie akt śledztwa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie tzw. afery podsłuchowej
2016-11-21
Śledztwo przeciwko Jakubowi K. podejrzanemu o zabójstwo mieszkanki Konstancina
2016-11-17
Akt oskarżenia przeciwko sprawcom porwania ukraińskiego biznesmena celem wymuszenia okupu
2016-11-16
Postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza publicznego w związku z zawarciem z Bartłomiejem Misiewiczem umowy o pracę
2016-11-07
Śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści majątkowe z prostytucji.
2016-10-20
Informacja o ustaleniu dnia 31.10.2016 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 19.11.2016 r.
2016-09-30
Postępowanie w sprawie lotu drona nad Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
2016-09-23
Poszukiwania por. rez. Piotra C.
2016-09-21
Akt oskarżenia przeciwko poborcom skarbowym
2016-09-13
Kolejne postępowanie przygotowawcze w sprawie pobicia Polaka na terenie Wielkiej Brytanii
2016-09-08
Postępowanie przygotowawcze w sprawie kolejnego pobicia obywateli Polski na terenie Wielkiej Brytanii
2016-09-02
Śledztwo w sprawie pobicia oraz zabójstwa obywateli Polski na terenie Wielkiej Brytanii
2016-08-30
Śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL przez komorników sądowych - komunikat uzupełniający
2016-08-25
Śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL przez komorników sądowych
2016-08-19
Nieobecność Rzecznika Prasowego w dniach 22-23 sierpnia 2016 r.
2016-08-15
Wydanie władzom Królestwa Hiszpanii obywatela Chin podejrzanego o udział w zabójstwie
2016-08-12
Śledztwo w sprawie nawoływania do zabójstwa Prezesa PiS
2016-08-10
Dochodzenie w sprawie znieważenia miejsca spoczynku Bolesława Bieruta
2016-07-29
Tymczasowe aresztowanie trzech osób podejrzanych o płatną protekcję
2016-07-22
Akt oskarżenia przeciwko członkom międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i przemytem metamfetaminy
2016-07-22
Tymczasowe aresztowanie w celu ekstradycji obywatela Ukrainy zatrzymanego na lotnisku w Warszawie
2016-07-21
Akt oskarżenia przeciwko Markowi M. w sprawie usiłowania doprowadzenia do bezprawnej „reprywatyzacji” nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Targowej
2016-07-20
Śledztwo w sprawie oszustw na szkodę klientów Polskiej Grupy Telekomunikacyjnej
2016-06-30
Nieobecność Rzecznika Prasowego w dniach 30 czerwca - 17 lipca 2016 r.
2016-06-17
Wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przy wydawaniu decyzji w sprawie planów urządzenia lasów wchodzących w skład Puszczy Białowieskiej
2016-05-24
Śledztwo przeciwko handlarzom częściami pochodzącymi ze skradzionych samochodów
2016-05-16
Likwidacja fabryki papierosów
2016-05-13
Tymczasowe aresztowanie w celu ekstradycji do USA obcokrajowców podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
2016-05-11
Akt oskarżenia przeciwko przestępcom kopiującym karty bankowe
2016-04-01
Informacja o postępowaniu sprawdzającym w sprawie przekroczenia uprawnień przy procedowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie badania zgodności z Konstytucją ustawy z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
2016-03-25
Informacja o przekazaniu Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie postępowania w sprawie zaniechania publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
2016-03-23
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi Sz. oskarżonemu o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia
2016-03-18
Informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie ujawnienia osobom nieuprawnionym treści projektu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15
2016-03-14
Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie

Więcej komunikatów w archiwum