Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w Warszawie zawiadamia, że w sprawie PR 6 Ds. 1293.2018.D.III postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r. stosownie do treści art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. umorzono dochodzenie w sprawie przywłaszczenia w bliżej nieokreślonym czasie lecz nie później niż do dnia 22 kwietnia 2016 r. przez Kancelarię Prawną z siedzibą w Warszawie powierzonego mienia w kwocie łącznej, nie mniejszej niż 32 921,58 złotych wynikającej z nierozliczenia przez ww. kancelarię kwoty z tytułu pobranej opłaty od pozwu na mocy zawartych umów, a niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem na szkodę pokrzywdzonych, tj. o czyn z art. 284 § 1 i 2 k.k.

Jednocześnie wobec tego, że na przedmiotowe umorzenie przysługuje stronom zażalenie, strony zainteresowane otrzymaniem odpisu przedmiotowej decyzji, powinny złożyć w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie w terminie zawitym 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, wniosek o doręczenie odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia.

Menu boczne