Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie stosownie do treści art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia pokrzywdzonych o wszczęciu śledztwa w postępowaniu o sygn. PO III Ds. 28.2021 w sprawie:
1.    podania we wniesionym do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przez Prezesa Zarządu Fabryka Okularów sp. z o.o. wniosku z dnia  26 lutego 2020 r. o ogłoszenie upadłości tej spółki nieprawdziwych danych w szczególności w zakresie istnienia prawa własności co do niektórych składników majątku, liczby wierzycieli i rozmiaru wierzytelności względem spółki, jak również ustanowionych na majątku spółki zabezpieczeniach, to jest przestępstwa z art. 522 ust. 1 ustawy z dnia  28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe,
2.    niewydania syndykowi masy upadłości Fabryka Okularów sp. z o.o. w okresie od 18 marca 2020 r. w Warszawie całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, dotyczących majątku spółki oraz nieudzielenia informacji dotyczących majątku upadłego, w tym udzielenia dostępu do informatycznej bazy danych zawartych w systemie księgowym SAP, to jest przestępstwa z art. 523 ust 1 i 2 ustawy z dnia  28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
3.    uszczuplenia możliwości zaspokojenia wielu wierzycieli wobec niewypłacalności Fabryka Okularów sp. z o.o. poprzez usunięcie w okresie od 27 sierpnia 2019 r. nie później niż do dnia 18 marca 2020 r. składników majątku, w tym gotówki z kasy wybranych oddziałów Fabryka Okularów sp. z o.o., jak również dokonania przelewu środków w łącznej kwocie 411 200 złotych na rzecz Fundacji D. M., to jest przestępstwa z art. 300 § 3 k.k.;
4.    usiłowania  w okresie od dnia 21 lutego 2020 r. do 18 marca 2020 r. ograniczenia zaspokojenia należności wielu wierzycieli poprzez utworzenie w oparciu o przepisy prawa nowej jednostki gospodarczej: Polskiej Sieci Salonów Optycznych SA, której na podstawie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, złożonego wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki Fabryka Okularów, miano zbyć  w szczególności 55 salonów pozostawiając w nich zapasy niewchodzące w zakres przedmiotu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak również przenosząc inne składniki mienia, niewchodzące w jej skład, to jest przestępstwa z art. 13 § 1 kk w z art. 301 § k.k.;
5.    zaspokojenia dwóch, spośród wielu, wierzycieli Fabryka Okularów sp. z o.o., w dniu 18 marca 2020 r. w Warszawie poprzez dokonanie przelewu kwoty 18 450 zł z tytułu faktury VAT nr  0042/02/2020/FO/D oraz kwoty 20 079, 78 zł tytułem wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki, czym pozostałym wierzycielom wyrządzono szkodę, to jest przestępstwa z art. 302 § 3 k.k.;
6.    niezgłoszenia przez zarząd Fabryka Okularów sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2019 r. do 26 lutego 2020 r. wniosku o upadłość tej spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających jej upadłość - wobec jej niewypłacalności, to jest przestępstwa z art. 586 ksh
7.    wyrządzenia w okresie od 15 listopada 2017 r. do 18 marca 2020 r. znacznej szkody majątkowej Fabryka Okularów sp. z o.o., w kwocie nie mniejszej niż 323 000 zł, poprzez niedopełnienie ciążącego na zarządzie spółki z mocy ustawy obowiązku dbałości o racjonalne gospodarowanie mieniem ww. spółki  poprzez wynajęcie i niewykorzystanie na rzecz spółki powierzchni biurowej  343, 34 m ², za cenę 14 euro netto za metr, na mocy aneksu nr 1 do umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w Warszawie przy ul. M. z dnia 30 czerwca 2016 r., to jest przestępstwa z art. 296 § k.k.,
8.    mającego miejsce nie wcześniej niż 25 maja 2017 r. w Warszawie przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej w postaci samochodu dostawczego Volkswagen Passat nr rej WY 3388K należącego do ING Lease (Polska) sp. z o.o., to jest przestępstwa z art. 284 § 1 k.k.,
9.    mającego miejsce nie wcześniej niż 11 września 2017 r. w Warszawie przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej w postaci samochodu dostawczego Ford Transit Custom nr rej WX 95958 należącego do ING Lease (Polska) sp. z o.o., to jest przestępstwa z art. 284 §1 k.k.

Data ogłoszenia: 10.03.2021 r.

Menu boczne