Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania


Na podstawie art. 100 § 5 kpk w zw. z art. 131 § 2 i 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia strony postępowania PO III Ds 132.2018, że postanowieniem z dnia 10 września 2020 roku umorzono postępowanie przeciwko członkom zarządu Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. podejrzanym o to, że w dniu 9 października 2012r. w Warszawie będąc obowiązanymi, jako członkowie zarządu, na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Mikołajki Marina Resort sp. z o.o., nadużyli uprawnień przysługujących im z racji pełnienia funkcji w zarządzie w/w spółki poprzez zbycie na rzecz Mazuria Wind Sp. z o.o. nieruchomości położonej w miejscowości Jora Wielka na działkach oznaczonych numerami 264/1,265/3, 345, 346, 349/1 o łącznej powierzchni 6,20 ha, po zaniżonej cenie, tj. 675 270 zł, która nie została zapłacona, podczas gdy wartość rynkowa tej nieruchomości wynosiła 2 416 000 zł, czym wyrządzili spółce Mikołajki Marina Resort szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 2 416 000 zł \- tj. o przestępstwo określone w art. 296 § 1 i 3 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, na podst. art. 17§1 pkt 2 kpk;


w sprawie:
1.    doprowadzenia w okresie od 26 sierpnia 2011r. do 2013r. w Warszawie i innych miejscowościach 148 inwestorów indywidualnych oraz wykonawców robót budowlanych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie, co najmniej 29.136.510 zł przez członków zarządu spółki Mikołajki Marina Resort Sp. z o. o, działających w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd inwestorów co do zamiaru wybudowania na warunkach i w terminach wskazanych w umowach przedwstępnych lokali apartamentowych, ze względu na nieprzygotowanie techniczne, organizacyjne oraz finansowe spółki do realizacji inwestycji oraz w odniesieniu do wykonawców robót budowlanych co do rzeczywistej kondycji finansowej spółki oraz zamiaru zapłaty za wykonane roboty, tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 12 kk- wobec ustalenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego na podst. art. 17§1 pkt 2 kpk;
2.     uszczuplenia w dniu 9 października 2012r. w przez osoby reprezentujące spółkę Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. zaspokojenia wielu wierzycieli poprzez przeniesienie własności nieruchomości o wartości 2 416 000 zł położonej w miejscowości Jora Wielka na działkach oznaczonych numerami 264/1,265/3, 345, 346, 349/1 o łącznej powierzchni 6,20 ha na utworzoną w dniu 19 września 2012r. spółkę Mazuria Wind Sp. z.o.o., tj. o czyn z art. 300§1 i 3 kk- wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenia popełnienia czynu na podst. art. 17§1 pkt 1 kpk;
3.    podrobienia w nieustalonym miejscu i czasie podpisu na umowie przedwstępnej sprzedaży lokalu, umowie o zakazie konkurencji, umowie dzierżawy lokalu datowanych na dzień 23 września 2011r., tj. o czyn z art. 270§1 kk- wobec niewykrycia sprawcy na podst. 322§1 kpk.


Postanowienie podlega zaskarżeniu i zostanie doręczone pokrzywdzonym, którzy o to się zwrócą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.
 

Menu boczne