Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie o sygn. PO III Ds 101.2016 przeciwko Marcinowi K., Tomaszowi S., Mariuszowi C., Kajetanowi J., Przemysławowi B., Sebastianowi B. i Wojciechowi P., podejrzanym o kierowanie i udział w okresie od 01 marca 2015 roku do końca marca 2021 r. w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu i Katowicach w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z działalnością spółek TMC Sp. z o.o., Medical M2 Sp. z o.o., CMSF Sp. z o.o. oraz CMSE Sp. z o.o., mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, polegających na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób w podeszłym wieku, będących klientami powyższych spółek, tj. o czyn z art. 258 § 1 i 3 kk oraz o doprowadzenie wielu osób, klientów spółek Gamma Nova Sp. z o.o., TMC Sp. z o.o., Medical M2 Sp. z o.o., CMSF Sp. z o.o. oraz CMSE Sp. z o.o., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2 173 621,52 zł, stanowiącej mienie znacznej wartości, a nadto usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 295 074,00 zł, również stanowiącej mienie znacznej wartości, w ten sposób, że w ramach powyższych spółek, tworząc pozory prowadzenia profesjonalnej działalności – placówki medycznej, doprowadzili do zawarcia z pokrzywdzonymi umów o świadczenie usług medycznych, tzw. pakietów medycznych, poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z tych umów, a także ich warunków, zakresu dostępności usług medycznych, faktycznej wartości i przydatności sprzedawanych produktów, a także przy stosowaniu przy zawieraniu umów technik manipulacyjnych, które uniemożliwiały lub w znacznym stopniu utrudniały pokrzywdzonym, będącym w podeszłym wieku, świadome podjęcie decyzji, a także niejednokrotnie nakłanianie ich do niezwłocznego zawierania umów kredytu bankowego na zakup oferowanych produktów, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w  zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk. 
 
 W związku z powyższym Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia, co następuje:  
 
1. Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. informuje, że z uwagi na liczbę ustalonych w sprawie pokrzywdzonych i fakt, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku powyższych przestępstw, zawiadamia się o ich uprawnieniach i obowiązkach. Poniżej zamieszczono pouczenie o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego w postepowaniu karnym.  
2. Na podstawie art. 315a k.p.k. informuje, że osoby pokrzywdzone, które zawarły umowy o świadczenie usług medycznych ze spółkami Gamma Nova Sp. z o.o., TMC Sp. z o.o., Medical M2 Sp. z o.o. oraz CMSF Sp. z o.o. w okresie od 01 marca 2015 roku do końca marca 2019 r. w Warszawie (placówka o nazwie Centrum Medyczne Św. Franciszka, Natural Medical, Silver Medic),  Łodzi (placówka o nazwie Łódzkie Centrum Medyczne), Szczecinie (placówka o nazwie Centrum Medyczne Św. Jakuba), Wrocławiu (placówka o nazwie Dolnośląski Instytut Zdrowia) i Katowicach (placówka o nazwie Instytut Zdrowia Św. Barbary), a nie zostały do chwili obecnej przesłuchane w przedmiotowej sprawie o sygn. PO III Ds 101.2016 w charakterze świadka, mogą zgłosić takie pisemne żądanie na adres Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 do sprawy o sygn. PO III Ds 101.2016 w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. Po przekroczeniu wskazanego terminu powyższe żądanie nie zostanie uwzględnione i uznane za prowadzące do przewlekłości postępowania. 
 
Jednocześnie na podstawie art. 52 § 1 k.p.k. informuje, iż w przypadku śmierci osoby pokrzywdzonej, osoby dla niej najbliższe lub osoby pozostające na jej utrzymaniu mogą wykonywać jej prawa.  
 
Data publikacji 12.07.2021r.
        
POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM 
 
Pokrzywdzony jest stroną w postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu (art. 299 § 1)1. 
W postępowaniu sądowym pokrzywdzony może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda. Oświadczenie w tej sprawie składa się najpóźniej do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1). Jeżeli nie złożysz takiego oświadczenia, nie będziesz mógł/mogła skorzystać z uprawnień oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym. Oświadczenie możesz złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. 
Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art. 52). 
Jeżeli jesteś pokrzywdzonym lub wykonujesz jego prawa, przysługują Ci wymienione poniżej uprawnienia: 
 
1.   Pomoc prawna 
–   Masz prawo do korzystania z pomocy ustanowionego przez Ciebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie możesz mieć więcej niż trzech pełnomocników z wyboru jednocześnie (art. 77, art. 87 § 1 i 2 i art. 88). 
–   Jeżeli wykażesz, że nie stać Cię na pełnomocnika, sąd może na Twój wniosek wyznaczyć pełnomocnika z urzędu, również w celu dokonania określonej czynności procesowej (art. 78 i art. 88). Wniosek możesz złożyć także za pośrednictwem prokuratora, który przekaże go do sądu (art. 116 i art. 118 § 3). 
 
2.   Korzystanie z pomocy tłumacza 
Masz prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z treścią dowodu, jeżeli nie mówisz po polsku, a także – w razie potrzeby – jeżeli jesteś osobą głuchą lub niemą (art. 204 § 1 i 2). 
 
3.   Dostęp do akt sprawy 
Możesz żądać dostępu do akt sprawy, sporządzenia z nich odpisów i kopii, także po zakończeniu postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia). W postępowaniu przygotowawczym można odmówić Ci dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania. W przypadku odmowy, gdy złożysz wniosek, zostaniesz poinformowany/poinformowana o możliwości udostępnienia Ci akt w późniejszym terminie. Akta mogą być udostępnione w postaci elektronicznej. Prokurator nie może odmówić Ci dostępu do akt sprawy, jeżeli został wyznaczony termin końcowego zaznajomienia z materiałami sprawy przez podejrzanego (art. 156). 
 
4.   Usprawiedliwianie nieobecności 
W wypadku gdy zostałeś wezwany/zostałaś wezwana do osobistego stawiennictwa, usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Inne zaświadczenie lub zwolnienie jest niewystarczające (art. 117 § 2a). 
 
5.   Postępowanie mediacyjne 
–   Możesz żądać skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, aby pogodzić się z oskarżonym i ewentualnie uzgodnić z nim sposób naprawienia szkody (art. 23a § 1). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. 
–   Postępowanie mediacyjne prowadzi ustanowiony mediator, który jest obowiązany zachować w tajemnicy przebieg postępowania mediacyjnego (art. 178a). 
 
6.   Odszkodowanie 
Możesz złożyć wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a). Wniosek możesz złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. 
 
7.   Prawo do informacji 
–   Będziesz poinformowany/poinformowana, że tymczasowe aresztowanie stosowane wobec podejrzanego zostało uchylone lub zmienione na inny środek zapobiegawczy oraz o jego ucieczce z aresztu śledczego, chyba że z tego uprawnienia zrezygnujesz (art. 253 § 3). 
–   Możesz złożyć wniosek do sądu o poinformowanie o zarzutach przedstawionych oskarżonemu oraz o ich kwalifikacji prawnej. Jeżeli wnioski złoży wielu pokrzywdzonych, informacja o zarzutach i ich kwalifikacji prawnej może być umieszczona w ogłoszeniu na stronie internetowej sądu (art. 337a). 
–   Będziesz poinformowany/poinformowana o miejscu i terminie rozprawy (art. 350 § 4). 
–   Będziesz poinformowany/poinformowana o miejscu i terminie posiedzenia sądu w przedmiocie: umorzenia postępowania, warunkowego umorzenia postępowania oraz wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy (art. 339, art. 341 i art. 343). 
–   W postępowaniu przygotowawczym możesz złożyć wniosek o poinformowanie przez sąd o sposobie zakończenia sprawy listem zwykłym, za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. Otrzymasz wówczas odpis prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub jego wyciąg, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej (art. 299a § 2). 
 
8.   Kompensata państwowa 
Możesz złożyć do sądu wniosek o kompensatę, gdy jesteś obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325). Wniosek obejmuje utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją i koszty pogrzebu, gdy są skutkiem czynu zabronionego. Wniosek możesz złożyć jedynie wówczas, gdy nie możesz uzyskać środków od sprawcy, z tytułu ubezpieczenia lub ze środków pomocy społecznej. 
 
9.   Anonimizacja danych 
Dane dotyczące Twojego miejsca zamieszkania i miejsca pracy, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu lub telefaksu nie są ujawniane w aktach sprawy. Będą umieszczone w odrębnym załączniku wyłącznie do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Można je ujawnić tylko wyjątkowo (art. 148a i art. 156a). 
 
10.  Ochrona, pomoc i wsparcie 
–   W razie zagrożenia dla Twojego życia lub zdrowia lub osób Ci najbliższych możesz złożyć wniosek o ochronę Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest wysoki – o ochronę osobistą lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie ochrony należy skierować do komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. 1–17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21)). 
–   Masz prawo otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568)). Prawo to przysługuje także osobom Ci najbliższym. Szczegółowe informacje możesz uzyskać na stronie internetowej https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl lub pod numerem telefonu: +48 222 309 900. 
–   Możesz wskazać osobę, która będzie obecna podczas czynności z Twoim udziałem w postępowaniu przygotowawczym, o ile nie uniemożliwi to przeprowadzenia czynności lub nie utrudni jej w istotny sposób (art. 299a § 1). 
–   Możesz złożyć wniosek o wykonanie zakazu zbliżania się lub kontaktowania się przez sprawcę także w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w–611wc). 
 
11.  Zwrot kosztów poniesionych w związku z postępowaniem karnym 
Możesz złożyć wniosek do sądu o zwrot wydatków, które poniosłeś/poniosłaś w związku z postępowaniem karnym, w tym wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika lub ze stawiennictwem w sądzie (art. 618j i art. 627). 
  
12.  Uprawnienia procesowe 
–   Jeżeli złożyłeś/złożyłaś zawiadomienie o przestępstwie, na Twój wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia zawiadomienia (art. 304b). 
–   Możesz złożyć wniosek o dokonanie czynności w prowadzonym postępowaniu, np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1). 
–   Twój wniosek zostanie nieuwzględniony, jeżeli (art. 170 § 1): 
•   przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne, 
•   okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z Twoim twierdzeniem, 
•   dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności, 
•   dowodu nie da się przeprowadzić, 
•   wniosek o dokonanie czynności w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania lub został złożony po terminie zakreślonym przez prowadzącego postępowanie, o którym zostałeś zawiadomiony / zostałaś zawiadomiona. 
–   Prowadzący postępowanie nie może odmówić Ci udziału w czynności, jeżeli złożyłeś/złożyłaś wniosek o jej przeprowadzenie (art. 315 § 2). 
–   Możesz zażądać dopuszczenia do udziału w innych czynnościach postępowania. Prokurator może odmówić Ci udziału w tych czynnościach w szczególnie uzasadnionym przypadku ze względu na ważny interes postępowania (art. 317). 
–   Jeżeli czynności postępowania nie będzie można powtórzyć, możesz wziąć w niej udział, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki (art. 316 § 1). 
–   Jeżeli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, możesz wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd lub zwrócić się do prokuratora o spowodowanie przesłuchania świadka w tym trybie (art. 316 § 3). 
–   Jeżeli w postępowaniu zostanie dopuszczony dowód z opinii biegłego, możesz wziąć udział w przesłuchaniu biegłego oraz zapoznać się z jego opinią, jeżeli została złożona na piśmie (art. 318). 
–   Możesz zażądać, by Cię przesłuchano, jeżeli odstąpiono od tej czynności w śledztwie lub dochodzeniu. Twoje żądanie nie zostanie uwzględnione, gdy będzie to prowadziło do przewlekłości postępowania (art. 315a). 
–   Możesz złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania (śledztwa lub dochodzenia) (art. 306 § 1 i 1a) w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Przysługuje Ci w związku z tym prawo do przejrzenia akt sprawy, które prokurator może udostępnić Ci także w formie elektronicznej (art. 306 § 1b). 
–   Możesz złożyć zażalenie na bezczynność organu, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie zostaniesz powiadomiony/powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 3). 
–   Możesz złożyć wniosek o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia. Wniosek należy złożyć w terminie 3 dni od da- ty końcowego zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania (art. 321 § 5). 
–   Możesz złożyć zażalenie na postanowienia i zarządzenia zamykające drogę do wydania wyroku (chyba że ustawa stanowi inaczej), co do środka zabezpieczającego oraz jeżeli jest to przewidziane w ustawie (art. 459). Oprócz zażaleń na postanowienia i zarządzenia możesz złożyć także zażalenie na czynności naruszające Twoje prawa (art. 302 § 2). 
Pamiętaj, że jesteś obowiązany/obowiązana: 
–   poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli od stanu Twojego zdrowia zależy karalność czynu (art. 192 § 1), 
–   wskazać adresata (tzn. osobę lub instytucję z danymi adresowymi) dla doręczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, kiedy tam nie przebywasz; jeżeli tego nie zrobisz, pismo zostanie wysłane na ostatnio znany adres i uznane za skutecznie doręczone (art. 138), 
–   podać nowy adres, gdy zmieniłeś/zmieniłaś miejsce zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie (tymczasowego aresztowania, osadzenia w zakładzie karnym w celu odbycia kary); jeżeli tego nie zrobisz, pismo zostanie wysłane na dotychczasowy adres (w tym na adres oznaczonej skrytki pocztowej) i uznane za skutecznie doręczone (art. 139). 
–     Przesłuchanie przez konsula 
Jeżeli przebywasz za granicą, możesz być przesłuchany/przesłuchana przez konsula. Przesłuchanie może się odbyć tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. W takim wypadku nie stosuje się przepisów o obowiązku stawiennictwa i konsekwencji z tym związanych czy też przepisów pozwalających na przesłuchanie w drodze wideokonferencji, przepisów o ochronie pokrzywdzonego, przepisów o udziale w przesłuchaniu innych osób, jak biegły lekarz czy psycholog (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195 i 1086)). 
Pamiętaj, że jeżeli przedstawione pouczenie wydaje Ci się niejasne lub niepełne, możesz żądać od prowadzącego postępowanie dodatkowych, szczegółowych informacji o Twoich uprawnieniach i obowiązkach. 
Masz obowiązek złożenia w aktach sprawy oświadczenia potwierdzającego otrzymanie niniejszego pouczenia. 
 
Menu boczne